Şehit Gazi Sen Kültür
  • Editör
  • 18.11.2022

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu harcamalarında tasarruf yapılmasına dikkat çekmiştir. Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız, "Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir." ifadesini kullanmıştır.

Ülkemizde 2000’li yıllarda kamu kurumları için önem arz eden belge yönetiminde, kurumsal olarak işlerliğin sağlanması adına Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaya başlanmıştır. Elektronik ortamlarda üretilecek, kayıt altına alınacak, başka birimlere ya da kurumlara iletilecek, saklanacak ya da gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin kayıt, iletim, paylaşım, imha ve güvenlik açılarından tabi olacakları usul ve esaslar ile kurumlarda oluşturulacak elektronik kayıt sistemlerinin birbirleriyle uyumlu işlemesi ve etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin asgari standartların belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapılması” öngörülmüştür.2018 yılından itibaren aktif olarak  kamuda elektronik belge yönetim sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Amaç, Kapsam ve Gerekçe

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12/6/1997 tarihli ve 4275 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 22 nci maddesinde memurların Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecekleri ve bunlara üye olabilecekleri hükme bağlanmış, Başbakanlığın 5/8/1999 tarihli ve 1999/44 sayılı Genelgesinde de memurların sendikalara üye olabilecekleri belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 12/7/2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında; sendika aidatlarının, üyenin üyelik beyannamesindeki istemine uygun olarak kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılacağı ve ödenti listesinin bir örneğinin ilgili sendikaya gönderileceği belirtilmiştir.

                       

Posta Pulu fiyatı (2022)

Zarf Adet Fiyatı

Toplam

Bir gönderim için en düşük fiyat ( 8,00 TL )

0,50 Kuruş

8,50 TL

 

Bu çalışmanın amacı, memur sendikalarının toplam üye sayısı 1.723.623   olan 12 Konfederasyon ve bağlı sendikalara gönderilen fiziki evrakların,yukarıdaki tabloda anlaşılacağı üzere (Posta Pulu,Zarf,A4 Kağıdı, Kartuş vb.) kamu kurumlarından her ay sendika kesinti listelerinin fiziki  olarak  gönderilmesi halinde, devletimize olan maliyeti ortalama 5.000.000 milyonun üzerindedir.

            Ülkemizde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanımının arttığı bu yıllarda,Şehit Gazi Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaları adına  kamuda tasarrufun artması için sendika tevkifat listelerinin ve resmi yazışmalarının KEP veya Mail üzerinden yollanması tasarruf tedbirleri kapsamında kamu harcamalarında tasarruf yapılmasına büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.